0
Twój koszyk
0
Twój koszyk

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego KORINA.PL
obowiązujący od dnia 26.04.2022

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Sklep internetowy KORINA.PL prowadzony jest przez spółkę KORINA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie (adres siedziby i adres do korespondencji Korina Polska Spółka z o.o. Al. Warszawska 102 20-824 Lublin); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura akt LU.VI NS-RES.KRS/15810/19/519 pod numerem KRS 0000802688, kapitał zakładowy w wysokości: 5000 zł, NIP: 7123392389; REGON: 384300411, BDO 000533115, online@korina.com.pl, + 48 669 100 035;
  2. Przedmiotowy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  3. Niniejszy Regulamin definiuje zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu korina.pl, dodatkowo określa sposób i warunki zawierania umów sprzedaży w ramach serwisu korina.pl informując jakie techniczne działania prowadzą do jej zawarcia.
  4. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie korina.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Zarówno korzystanie, jak i dokonywanie zakupów w sklepie internetowym jest dobrowolne. Związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisu internetowego Klienta lub Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
  5. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”), a także obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy polskiego prawa.
  6. Podczas korzystania z serwisu korina.pl na komputerze użytkownika instalowane są pliki typu „cookies”, których instalacja jest wymagana do świadczenia usług w sposób prawidłowy.
  7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  10. W przypadku Umowy obejmującej świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
  11. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 1. DEFINICJE
  1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu.
  2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kupujący, Oblat, Składający zamówienie – osoba fizyczna, użytkownik który złożył zamówienie wykonania określonej usługi lub przyjął ofertę sprzedaży towaru w oparciu o czynności techniczne serwisu.
  4. Klient- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  5. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  6. Sprzedawca, Usługodawca, Oferent- KORINA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Korina Polska Spółka z o.o. Al. Warszawska 102 20-824 Lublin, NIP: 5272523217; REGON: 140729468, adres poczty elektronicznej: [email protected]
  7. Sklep internetowy- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.korina.pl.
  8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  9. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  10. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  11. Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  12. Zamówienie- sposób (parametry) wykonania usługi lub usług (np. cięcia, oklejania, nawiercania, klejenia, montażu itp.) wymienionych przez Kupującego do towarów (produktów, blatów meblowych itp.)określonych przez KORINA POLSKA Sp. z o. o. składający się na treść zamówienia kierowanego przez Kupującego do KORINA POLSKA Sp. z o. o. Po określeniu przez Kupującego parametrów usługi platforma korina.pl w automatyczny sposób przedstawi informacje dodatkowe, które będą dotyczyć przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży, zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
  13. Przyjęcie oferty- techniczne czynności podjęte przez Kupującego polegające na przyjęciu treści oferty (jej zaakceptowaniu), skutkujące zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym (Oblatem). Techniczne czynności, które skutkują przyjęciem oferty polegają na potwierdzeniu przez kupującego jej otrzymania klikając na formularzu zamówienia opcji „Kupuję i płacę”. Będzie to skutkowało tym, że na podany w formularzu lub Koncie adres mailowy zostanie wysłana wiadomość e-mail informująca Kupującego o złożonym zamówieniu. W przypadku chęci zmiany zamówienia lub konieczności anulowania go Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem + 48 669 100 035 lub mailowo online@korina.com.pl. W przypadku produktów określonych statusem dostępności „Na zamówienie” podany czas realizacji jest szacunkowy i może ulec zmianie.
  14. Oferta- skierowana przez KORINA POLSKA Sp. z o. o. do użytkowników platformy internetowej korina.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
  15. Złożenie zamówienia- czynności techniczne podjęte przez Kupującego, które polegają na zaakceptowaniu treści powstałego zamówienia i skutkujące zawarciem umowy pomiędzy Kupującym, a KORINA POLSKA Sp. z o. o. Techniczne czynności, które skutkują przyjęciem oferty polegają na potwierdzeniu przez kupującego jej otrzymania klikając na formularzu zamówienia opcji „Kupuję i płacę”. Będzie to skutkowało tym, że na podany w formularzu lub Koncie adres mailowy zostanie wysłana wiadomość e-mail informująca Kupującego o złożonym zamówieniu. W przypadku chęci zmiany zamówienia lub konieczności anulowania go Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem + 48 669 100 035 lub mailowo online@korina.com.pl. W przypadku produktów określonych statusem dostępności „Na zamówienie” podany czas realizacji jest szacunkowy i może ulec zmianie.
  16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  17. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  18. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  19. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  20. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  21. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  22. Produkt, Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  23. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
  24. Dzień roboczyjeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  25. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  26. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  27. Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  28. Zamówienie- sposób (parametry) wykonania usługi lub usług (np. cięcia, oklejania, nawiercania, klejenia, montażu itp.) wymienionych przez Kupującego do towarów (produktów, blatów meblowych itp.) określonych przez KORINA POLSKA Sp. z o. o. składający się na treść zamówienia kierowanego przez Kupującego do KORINA POLSKA Sp. z o. o. Po określeniu przez Kupującego parametrów usługi platforma korina.pl w automatyczny sposób przedstawi informacje dodatkowe, które będą dotyczyć przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży, zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
  29. Przyjęcie oferty- techniczne czynności podjęte przez Kupującego polegające na przyjęciu treści oferty (jej zaakceptowaniu), skutkujące zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym (Oblatem). Techniczne czynności, które skutkują przyjęciem oferty polegają na potwierdzeniu przez kupującego jej otrzymania klikając na formularzu zamówienia opcji „Kupuję i płacę”. Będzie to skutkowało tym, że na podany w formularzu lub Koncie adres mailowy zostanie wysłana wiadomość e-mail informująca Kupującego o złożonym zamówieniu. W przypadku chęci zmiany zamówienia lub konieczności anulowania go Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem + 48 669 100 035 lub mailowo online@korina.com.pl. W przypadku produktów określonych statusem dostępności „Na zamówienie” podany czas realizacji jest szacunkowy i może ulec zmianie.
  30. Klient- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  31. Oferta- skierowana przez KORINA POLSKA Sp. z o. o. do użytkowników platformy internetowej korina.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
  32. Złożenie zamówienia- czynności techniczne podjęte przez Kupującego, które polegają na zaakceptowaniu treści powstałego zamówienia i skutkujące zawarciem umowy pomiędzy Kupującym, a KORINA POLSKA Sp. z o. o. Techniczne czynności, które skutkują przyjęciem oferty polegają na potwierdzeniu przez kupującego jej otrzymania klikając na formularzu zamówienia opcji „Kupuję i płacę”. Będzie to skutkowało tym, że na podany w formularzu lub Koncie adres mailowy zostanie wysłana wiadomość e-mail informująca Kupującego o złożonym zamówieniu. W przypadku chęci zmiany zamówienia lub konieczności anulowania go Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem + 48 669 100 035 lub mailowo online@korina.com.pl. W przypadku produktów określonych statusem dostępności „Na zamówienie” podany czas realizacji jest szacunkowy i może ulec zmianie.
  33. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  34. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  35. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  36. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  37. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  38. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  39. Produkt, Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  40. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 1. KONTAKT ZE SKLEPEM
  1. Adres Sprzedawcy: Korina Polska Spółka z o. o., Bogucin 174, 21-080 Garbów;
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected];
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 669 100 035;
  4. Numer fax Sprzedawcy 81 501 50 37;
  5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Santander Bank Polski- 83 1090 2688 0000 0001 4330 5077;
  6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie w godzinach 8-16.
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Niezbędne do współpracy wymagania techniczne to:
   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
   2. dostęp do poczty elektronicznej;
   3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
   4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
   5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
   6. Korina Polska Spółka z o. o potwierdza, że korzystając z usług strony korina.pl na komputerze Użytkownika instalowane są pliki „cookies”. Instalacja ta wynika z konieczności prawidłowego świadczenia usług. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności na stronie internetowej korina.pl.
 1. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE
  1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić formularz „Moje konto”. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa ulicy i nr domu, nr telefonu, kod pocztowy, miejscowość, hasło, opcjonalnie nazwa firmy.
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych na stronie Moje konto.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt 3.
 1. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
  1. W celu złożenia Zamówienia należy:
   • zalogować się do Sklepu (nie jest warunkiem koniecznym);
   • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
   • skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji lub jako Zalogowany użytkownik;
   • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku „Przejdź dalej-dane rozliczeniowe”. Następnie należy wprowadzić dane odbiorcy Zamówienia (Dane zamawiającego) oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz wpisać dane do faktury (Dane rozliczeniowe), jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia (Dane zamawiającego). W następnej kolejności należy wybrać sposób w jaki Produkt będzie dostarczony (Dostawa) i kliknąć „Przejdź dalej-Płatność”;
   • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności (Płatność) i w zależności od wyboru, opłacić zamówienie w określonym terminie lub przy odbiorze zamówienia.
   • w przypadku posiadania kuponu rabatowego wpisać go w pole „Dodaj kod rabatowy” i zatwierdzić.
   • kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;
   • na podany adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.
 1. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI
  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa;
   • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
   • Przesyłka paletowa;
   • Przesyłka InPost, przesyłka InPost pobranie;
   • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Korina Polska Spółka z o. o., Bogucin 174, 21-080 Garbów.
   • Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym (tylko po wcześniejszym ustaleniu);
   • Płatność za pobraniem;
   • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
   • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU;
 1. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI
  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa;
   • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
   • Przesyłka paletowa;
   • Przesyłka InPost, przesyłka InPost pobranie;
   • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Korina Polska Spółka z o. o., Bogucin 174, 21-080 Garbów.
  3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym (tylko po wcześniejszym ustaleniu);
   • Płatność za pobraniem;
   • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
   • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU;
   • Płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu PayU;
  4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie sklepu w zakładkach „Warunki płatności” i „Warunki dostawy” oraz na stronie internetowej sklepu podczas składania zamówienia.
  5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU – możliwe aktualne sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://poland.payu.com/.
  6. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
   • PayU- spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, która jest krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, adres e-mail: [email protected], numer telefonu + 48 61 630 60 05.
  7. W przypadku wyboru płatności przelewem, elektronicznej lub kartą płatniczą Klient jest zobowiązany do dokonania wpłaty w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy (złożenia zamówienia).
 1. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt 6 Regulaminu.
  2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza niezwłocznie jego otrzymanie oraz przyjmuje jednocześnie zamówienie do realizacji. Każdorazowo odbywa się to poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej informację o otrzymaniu Zamówienia przez Sprzedającego. W chwili otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta:
   • płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 7 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. W innym wypadku zamówienie zostanie anulowane;
   • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
   • płatności gotówką przy odbiorze osobistym Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Zamówienia w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia, w którym otrzymał informację o gotowości przesyłki do odbioru.
  4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy innego niż odbiór osobisty Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wskazany przez Kupującego w Zamówieniu. Powyższe nie dotyczy Produktów ze statusem dostępności „Na zamówienie”, gdzie podawany jest szacunkowy czas realizacji zamówienia i może on ulec zmianie.
  5. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy obowiązuje najdłuższy z podanych terminów do wysyłki zamówienia. Klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
  6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
   • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
  7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Warunki dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin odstąpienia od Umowy Sprzedaży biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Kupujący może skorzystać z szablonu przesłanego przez sklep lub pobrać go ze strony internetowej z zakładki „Reklamacje i zwroty”, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe zostały określone w pkt 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, który znajduje się na stronie internatowej w zakładce „Reklamacje i zwroty”, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi w mailu zwrotnym potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  7. Skutki odstąpienia od Umowy:
   • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
   • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
   • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
   • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
   • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
   • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  8. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
  9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem od umowy przez konsumenta obowiązany jest ponieść konsument kiedy:
   • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
   • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu oraz koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
   • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
   • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. REKLAMACJE I GWARANCJA
  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z umową (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta oraz Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
  1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej „Reklamacje i zwroty”.
  2. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową w ustawie o trawach konsumenta oraz kodeksie cywilnym. Konsument w pierwszej kolejności ma prawo domagać się przywrócenia zgodności towaru z umową przez jego naprawę lub wymianę, i dopiero w dalszej kolejności, o ile naprawa czy też wymiana okażą się m.in. nieopłacalne, Konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
  3. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową w ustawie o prawach konsumenta oraz kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.
  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w pkt 3 w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m. in. zwięzły opis niezgodności towaru z umową, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z niezgodnością towaru z umową.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni.
  7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
   • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
   • Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Wszystkie postanowienia w niniejszym punkcie Regulaminu dotyczą Klienta niebędącego konsumentem, a od 1 stycznia 2021 roku dla umów zawartych z osobą niebędącą konsumentem oraz osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. W tym wypadku odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie powoduje po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca, pomimo faktu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży i wyboru dostępnych form płatności przez Kupującego, ma prawo ograniczyć wybrane sposoby płatności, a nawet wymagać przedpłaty za całość lub część zamówienia.
  4. Sprzedawca/Usługodawca ma ograniczoną odpowiedzialność wobec Klienta/Usługobiorcy niezależnie od podstawy prawnej. Dotyczy to zarówno pojedynczego roszczenia, jak również wszystkich roszczeń w sumie – do wysokości zapłaconej kwoty oraz kosztów dostawy zawartych w Umowie Sprzedaży jak również nie związanych z Umową Sprzedaży w wysokości nie większej niż 1000 zł. Dodatkowo Sprzedawca/Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawierania umowy względem Klienta/Usługobiorcy. Sprzedawca/Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści oraz opóźnień w doręczeniu zamówień.
  5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem poddane zostają właściwemu sądowi zgodnym z siedzibą Usługodawcy/Sprzedawcy.
  6. Klient nie będący konsumentem ponosi koszty przesyłki, zwrotu oraz zobligowany jest do odbioru przesyłki na swój koszt od Sprzedawcy. Dodatkowo Sprzedawca może obciążyć Klienta karą umowną w wysokości 150 zł netto oraz w przypadku zwłoki z odbiorem Produktu od Sprzedawcy kosztami magazynowania w wysokości 20 zł netto za każdy dzień zwłoki z odbiorem.
  7. Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta w przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki karą umowną w wysokości 150 zł netto.
 1. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. W momencie wydania przez Sprzedającego przesyłki przewoźnikowi wszelkie korzyści i ciężary związane z tym produktem oraz niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem. Dodatkowo sprzedawca w tym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu, które powstały od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przesyłce.
  6. W przypadku wysyłki zamówionego produktu do Klienta nie będącego konsumentem za pośrednictwem przewoźnika to Klient zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę. Jeżeli Klient stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności, które są wymagane do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru