0
Twój koszyk
0
Twój koszyk

Gwarancje

Gwarancje Korina.pl.pl

Warunki gwarancji sklepu internetowego Korina.pl

  1. Termin gwarancji wynosi 24 m-ce od daty sprzedaży/montażu / dostawy Kupującemu przez Producenta.
  2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (zgodnie z art.13 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).
  4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji przez gwaranta jest posiadanie przez kupującego dokumentu zakupu mebli wraz z podpisaną kartą gwarancyjną, w której to kupujący akceptuje warunki gwarancji.
  5. Udzielający gwarancji rozpatruje tylko i wyłącznie zgłoszenia reklamacyjne otrzymane od Kupującego mailowo na adres [email protected] na prawidłowo i kompletnie wypełnionym oraz podpisanym formularzu otrzymanym od Działu Reklamacji Spółki w formie elektronicznej. Dodatkowo Klient powinien zamieścić zdjęcia dokumentujące szkodę, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie odpowiednie dokumenty spisane z przewoźnikiem.
  6. Udzielający gwarancji ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za wady fizyczne tkwiących w rzeczy, lecz nie obejmuje ona wad powstałych w trakcie magazynowania bądź transportu towaru przez przewoźnika do końcowego klienta. W tym przypadku Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. Jeżeli Klient stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności, które są wymagane do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  7. Przy sprzedaży na podstawie wzoru, meble dostarczone do obrotu w paczkach z przeznaczeniem do montażu poza miejscem wydania mogą być wydane Kupującemu bez rozpakowywania paczek o ile paczka nie nosi śladów naruszenia (uszkodzenia). W tym przypadku termin zgłaszania reklamacji na widoczne (jawne) wady wykonania i wykończenia oraz braki elementów i akcesoriów w paczkach wynosi 14 dni od daty zakupu.
  8. Gwarancją producenta nie są objęte:

1) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu (transportu), przenoszenia mebli oraz montażu, jak również wszelkie zdarzenia losowe powstałe po zakupie towaru przez końcowego klienta i innych okoliczności niezależnych od Producenta (Udzielającego gwarancji),
2) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania, czyszczenia i konserwacji mebli,
3) uszkodzenia wynikłe z naprawy wykonywanej przez Kupującego lub końcowego klienta we własnym zakresie albo przeróbki mebli wykonanej przez lub i na zlecenie Kupującego,
4) zamieszczone we wzorniku przez Udzielającego gwarancji (Producenta) różnice w profilach i odcieniach oraz nieznaczne różnice koloru między poszczególnymi bryłami tego samego typu,
5) uszkodzenia transportowe powstałe w trakcie przewozu mebli od siedziby Kupującego do końcowego klienta,
6) zwykłe, standardowe zużycie mebli powstałe w trakcie normalnego ich użytkowania,
7) nieznaczne różnice kolorystyczne, przebarwienia i odmienny układ słojów drewna (również układ pionowy i poziomy słojów) w wyglądzie frontów i elementów z litego drewna oraz fornirowanych (pierwsza warstwa drewna) lub materiałów obiciowych, również w przypadku domówień mebli, ze względu na różnice w poszczególnych partiach materiałów produkcyjnych,
8) występujące w okleinach naturalnych oraz elementach z litego drewna sęki i przebarwienia wynikające ze struktury drewna (usłojenia),
9) uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, słońce, kaloryfery, skoki napięcia w gniazdku, materiałów barwiących, nieodpowiednich środków czyszczących i konserwujących lub działania zwierząt domowych),
10) czynności przewidzianych w instrukcji montażowej do wykonania których zobowiązany jest użytkownik (końcowy klient) we własnym zakresie i na swój koszt (montaż zgodnie z instrukcją montażu), podłączenie oświetlenia, wymiana żarówek, regulacje zawiasów i prowadnic – szuflad i frontów, przykręcenia nóżek i uchwytów, łączenie segmentów mebli.

9. Podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Gwaranta (Producenta) jest dostarczenie drogą mailową przez Kupującego prawidłowo wypełnionego pisemnego formularza reklamacyjnego z podbitą kartą gwarancyjną oraz dokumentu potwierdzającego sprzedaż mebli, (paragon, faktura). Producent zastrzega sobie 30 dniowy termin rozpatrzenia każdej prawidłowo zgłoszonej reklamacji w tym także bezpodstawnej.

10. Sposób załatwienia reklamacji po jej prawidłowym zgłoszeniu:

1) w przypadku, gdy wada fizyczna stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Producenta (Udzielającego gwarancji) usuwalna – świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze bezpłatnej naprawy gwarancyjnej jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u końcowego klienta;
2) w przypadku, gdy naprawa wadliwego towaru musi się odbyć w warunkach fabrycznych u Producenta Kupujący jest zobligowany do zapewnienia Udzielającemu gwarancji odbioru mebli w miejscu gdzie zostały one dostarczone co wymaga podania adresu zamieszkania końcowego klienta oraz danych umożliwiających kontakt.
3) w przypadku, gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby lub mogłoby spowodować obniżenie jakości mebla, Producent (Udzielający gwarancji) obniży jego cenę lub dokona wymiany mebla na nowy, wolny od wad lecz tylko na wyraźne żądanie Kupującego zgłoszone w mailowej reklamacji,
4) w przypadku gdy reklamacja nie została załatwiona w terminie określonym w karcie gwarancyjnej, załatwienie reklamacji zgłoszonej przez Kupującego może nastąpić przez wymianę wadliwego mebla na inny, wolny od wad lub zwrot Kupującemu zapłaconej ceny wadliwego mebla przy jednoczesnym zwrocie tego mebla do Producenta.
5) bez pisemnego oświadczenia Producenta naprawa gwarancyjna mebla nie może być świadczona więcej niż dwa razy.
6) o wyborze sposobu załatwienia reklamacji z tytułu reklamacji ostatecznie decyduje uprawniony przedstawiciel Producenta (Udzielający gwarancji),
7) Kupujący nie może żądać wymiany wadliwego mebla na wolny od wad, gdy:
a) dokonał przeróbki lub niewłaściwej naprawy mebla we własnym zakresie,
b) zdekompletował mebel,
c) stosował niewłaściwe środki do konserwacji mebli,
d) uszkodził meble na skutek niewłaściwego użytkowania, konserwacji, przechowywania,
e) gwarant (Producent) jest w stanie dokonać skutecznej naprawy i usunięcia wady fizycznej rzeczy,

Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy lub nie współdziała z Producentem przy rozpatrywaniu reklamacji Udzielający gwarancji może skrócić termin gwarancji udzielonej na pozostałe swoje produkty znajdujące się u Kupującego.
10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas reklamacji, jeżeli w związku z załatwianiem nie było możliwe używanie przez ostatecznego klienta mebla, którego reklamacja dotyczyła, zgodnie z jego przeznaczeniem.
ZASADY KONSERWACJI MEBLI
1. Meble należy czyścić następująco:
1) powierzchnie wykończone na połysk wyłącznie suchą miękką tkaniną,
2) powierzchnie matowe można również odkurzać domowym odkurzaczem elektrycznym, za pomocą końcówki z miękką szczotką,
3) powierzchnie tapicerowane – domowym odkurzaczem z miękką szczotką.
2. Powierzchnie mebli z laminatu, emalii oraz lakierów chemoutwardzalnych (plastlak) można zmywać wilgotną tkaniną, a następnie niezwłocznie wysuszać przez wytarcie miękką suchą tkaniną.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłok lakierniczych spowodowanych użyciem czyszczących środków chemicznych. Stosowanie środków czyszczących tylko na własną odpowiedzialność Kupującego i producenta stosowanego środka.
4. Inny niż wskazany sposób konserwacji mebli, w tym stosowanie środków chemicznych, będzie powodem nie uznania roszczeń gwarancyjnych.
5. Zastosowane zawiasy puszkowe, w razie potrzeby, należy regulować w trzech płaszczyznach.

Gwarancje Korina.pl.pl